Technische Commissie

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Erwin Krijger (VZ)
  • Fimmie Keulen-Eizema (SEC)
  • Djoke Deinum- Smeding (AS)
  • Tineke de Heij (AS)
  • Anouk v/d Wekken (AS)

De taken van de technische commissie zijn als volgt:

De t.c. is er voor alle technische aspecten en zorgt voor een opleiding voor de leden. Daarvoor wordt er een opleidingsprogramma samengesteld. Tot december worden in dat kader de normen van de S.T.A. brevetten gevolgd en vanaf januari tot en met juni de normen van de K.N.B.R.D. Per leeftijdsgroep zijn er verschillende oplopende normen.

De t.c. organiseert en zorgt voor de opleiding en bijscholing van het kader (instructiepersoneel). Er worden voor dat doel verschillende technische instructeurs bijeenkomsten georganiseerd.

De t.c. zorgt voor alles wat met de opleiding zwemmend redden te maken heeft. Ontwikkeling van de leerstof c.q. lesstof volgens de normen van de K.N.B.R.D. en de normen van de eigen vereniging maakt daar onderdeel van uit. De commissie legt hierover verantwoording af aan het bestuur. Tevens zorgen de leden voor de veiligheid binnen het zwembad tijdens de lesuren van de brigade. Zij doen dat samen met alle andere commissies en vrijwilligers.

De t.c. zorgt eventueel samen met andere commissies voor demonstraties, thema middagen, instructie aan bijvoorbeeld zeilverenigingen, auto te water, E.H.B.O.lessen, instructie aan studentenverenigingen etcetera.

Tevens maakt de t.c. een jaarwerkplan in dit jaarwerkplan zijn onder meer opgenomen het aanmelden van de examens bij de Rayon Examen Commissie, het verzorgen van de gezondheidsverklaringen, het typen van de deelnemerslijsten, het verzorgen van de diploma’s en het regelen van zakboekjes. Ook wordt zorg gedragen voor theorie avonden voor de diploma’s life saver.

Verder zorgt de t.c. nog voor de absentielijsten, groepsindelingslijsten, diverse briefjes aan de leden/kader over evenementen, het aanmelden van leden die de cursus E.H.B.O. willen volgen, jaarverslagen, etcetera.